<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Delreform av diskrimineringslagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2022 12.32
Pressmeddelande

En delreform av diskrimineringslagen har beretts i justitieministeriets arbetsgrupp och i arbets- och näringsministeriets undersektion på trepartsbasis, som i synnerhet fokuserar på diskriminering i arbetslivet. Utlåtanden önskas nu om båda sammansättningarnas betänkanden.

Bakom delreformen ligger statsminister Sanna Marins regeringsprogram samt statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetens (VN TEAS) utvärderingsundersökningen Aidosti yhdenvertaiset, där man utvärderade hur väl diskrimineringslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, fungerar. Under arbetet med reformen bereds behövliga ändringar i diskrimineringslagen, lagen om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Dessutom bedöms behovet att ändra författningarna om diskriminering i arbetslivet. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Förslag av justitieministeriets arbetsgrupp

 • likabehandlingsplaneringen för verksamhetsställen utvidgas till att gälla även småbarnspedagogiken
 • definitionen av trakasserier utvidgas så att trakasserier kan anses gälla också en människogrupp i stället för enbart en individ
 • bestämmelserna preciseras gällande skyldigheten för anordnare av småbarnspedagogik, serviceproducenter inom småbarnspedagogiken samt utbildningsanordnare att ingripa i trakasserier som de fått vetskap om
 • diskrimineringsombudsmannen eller en sammanslutning som främjar likabehandling kan i fortsättningen föra ett ärende till nämnden också då målsäganden inte kan namnges
 • paragraferna om skälig anpassning för personer med funktionsnedsättning preciseras
 • diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan i ärenden som hör till dess behörighet bestämma att gottgörelse ska betalas till den som blivit utsatt för diskriminering. 

Förslag av undersektionen vid arbets- och näringsministeriet

 • en arbetarskyddsmyndighet ska i fortsättningen ge diskrimineringsombudsmannen tillfälle att yttra sig innan ett ärende som behandlas vid arbetarskyddsmyndigheten avgörs
 • enligt förslaget kan diskrimineringsombudsmannen på begäran av en arbetarskyddsmyndighet biträda myndigheten i ärenden som hör till arbetarskyddsmyndighetens tillsynsbehörighet
 • arbetarskyddsmyndigheterna ska i fortsättningen förmedla information till diskrimineringsombudsmannen om de iakttagelser som de gjort i sin tillsynsverksamhet,  i synnerhet med beaktande av grupper som riskerar att bli utsatta för diskriminering
 • det föreslås att paragrafen om arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling förtydligas i fråga om bedömningen av likabehandlingsläget, också anställning, på arbetsplatsen
 • en uppmaning, som hör till arbetarskyddsmyndighetens tillsynsmetoder, kan i fortsättningen meddelas också i fråga om arbetsgivarnas skyldighet att bedöma och främja likabehandling på arbetsplatsen.

Utlåtanden om förslagen kan lämnas fram till den 18 maj 2022 på adressen utlåtande.fi

Ytterligare information:  
Katri Leikas, specialsakkunnig, tfn 0295 150 048, [email protected]