Oppaita yhdenvertaisuussuunnitteluun


Yhdenvertaisuussuunnittelun helpottamiseksi on laadittu useita oppaita niin viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden toimesta. Oppaat auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvän prosessin, ja prosessi opettaa tekijäänsä. Suunnitteluprosessin lopputuloksena saatte suuntaviivat parempaan, monimuotoisempaan ja hyvinvoivaan organisaatioon. 

Tämän yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Oppaan on laatinut sisäasianministeriön asettama työryhmä, johon osallistui eri viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja itsehallintoelinten edustajia. Opas on laadittu vuonna 2010, joten se on osittain aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen. 

 

Opas käsittelee yhdenvertaisuussuunnitelman teon eri vaiheita: ammattieettisten arvojen pohdintaa, uusien käsitteiden haltuunottoa, nykytilanteen kartoitusta, toimenpiteiden valintaa, valmiista suunnitelmasta tiedottamista sekä yhdenvertaisuustyön jatkuvaa arviointia ja päivittämistä. Suunnittelutyössä painotetaan herkkyyttä huomioida nuorten identiteettien moninaisuutta ja tunnistaa syrjiviä käytänteitä.

Opas on ladattavissa Koordinaatin sivuilta (pdf). Painettuja kappaleita voit tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 

Oppaan tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on hyötyä oppilaitoksien arjessa. Opas on julkaistu osana Rauhankasvatusinstituutin Yhdenvertaisuuden osaajaksi -täydennyskoulutushanketta. 

 

Oikeusministeriön TRUST-hankkeessa tuotettu opas vastaanottokeskusten yhdenvertaisuussuunnitteluun. Opas sisältää tietoa ja vinkkejä hyvien väestösuhteiden edistämiseen yhdenvertaisuussuunnittelun avulla. Se perustuu hyvien väestösuhteiden viitekehykseen, jonka muodostavat 1) asenteet, 2) turvallisuus, 3) vuorovaikutus ja 4) osallisuus, ja sen lähtökohtana on yhteisöstä lähtevä muutos. Se on hyödyksi myös muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneet yhteisöllisestä yhdenvertaisuussuunnittelusta.  

Tämä opas tarjoaa konkreettisia välineitä urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Tässä oppaassa keskitytään siihen, miten luottamus- ja toimihenkilöt voivat päätöksillään vaikuttaa järjestörakenteiden ja järjestön yhteisten käytäntöjen yhdenvertaisuuteen. Opas on laadittu vuonna 2011, joten se on osittain aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen.

Työsuojeluviranomainen on julkaissut oppaan yhdenvertaisuuden edistämisestä työpaikoilla. Lainmukainen yhdenvertaisuus tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla heidän ominaisuuksistaan, kuten iästä tai uskonnosta, riippumatta. Vammaisten ihmisten osalta laki edellyttää niin sanottujen kohtuullisten mukautusten tekemistä esimerkiksi työoloihin. Oppaassa on käyttökelpoisia yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen työpaikoilla.

 

 

Kuntaliiton uusi julkaisu Kaikkien kasvojen kunta opastaa yhdenvertaisuussuunnitteluun kunnan toiminnassa. Suunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta viranomaisen ja palvelujen tarjoajana, koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksissaan sekä työnantajana.  Oppaasta saa myös vinkkejä suunnitelman toimeenpanoon. Suunnittelun eri vaiheita on kuvattu kuvitteellisessa Reilulan kunnan uimahallin tapauksessa. Suunnitteluprosessia voi jo etukäteen harjoitella Monipelin avulla.  Myös yhdenvertaisuuden käsitteitä tehdään tutuksi.


Oppaan yritysten yhdenvertaisuussuunnitteluun julkaisi Suomen yritysvastuuverkosto Finnish Business and Society osana Monimuotoisuusverkostonsa toimintaa. Opas tuotettiin osana sisäministeriön YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle – hanketta vuonna 2014.

Oppia kaikille! -opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Opas on laadittu vuonna 2013, joten se on joiltakin osin aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen.