<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Selvitys: viharikollisuuden taustalla moniulotteista huono-osaisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2023 10.07
Uutinen

Viharikosten tekijöillä on yleensä heikko sosioekonominen tausta. Tämä selviää oikeusministeriön tilaamasta selvityksestä, joka antaa uutta tietoa viharikosten tekijöistä.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemässä tutkimuksessa selvitettiin viharikosten tekijöiden tunnuspiirteitä sekä rikoksiin syyllistyneiden taustalla olevia riskitekijöitä. Viharikosten tekijät -tutkimuksessa hyödynnettiin muun muassa kirjallisuuskatsausta, syyttäjä- ja tuomioistuintietoja sekä tilastokeskuksen ylläpitämää rekisteriaineistoa.

Selvityksen mukaan viharikosten tekijät eivät ole yhdenmukainen ryhmä. Tekomotiivit vaihtelevat ja viharikokset heijastelevat tapahtumaympäristöjensä yhteiskunnallisia tapahtumia. Rikosten tekijöillä on kuitenkin tyypillisesti taustallaan kasaantunutta huono-osaisuutta ja ennakkoluuloisia asenteita. Valtaosa viharikosten tekijöistä on nuoria miehiä, joilla on usein taustallaan myös muuta rikoskäyttäytymistä.

Raportin tulosten perusteella yleinen rikollisuuden ennaltaehkäisy on keskeistä viharikollisuuden torjunnassa. Huomiota tulisi lisäksi kiinnittää erityisiin riskitekijöihin kuten nuorten moniulotteiseen huono-osaisuuteen, yleiseen asenneilmapiiriin sekä sosiaalisessa mediassa esiintyvään vihapuheeseen. Jotta viharikollisuuden torjuntaa voidaan kartoittaa paremmin, tarvitaan enemmän tutkimustietoa viharikollisuuden riskitekijöistä.

Selvitys on toteutettu osana oikeusministeriön Osaavat-hanketta. Viharikosten tekijät -raportti julkaistaan oikeusministeriön julkaisusarjassa. Raportin sisällöt ovat kirjoittajien vastuulla, eivätkä ne välttämättä edusta Osaavat-hanketta rahoittavan Euroopan komission tai oikeusministeriön näkemyksiä.

Viharikosten tekijät -raportti

Lisätietoja:
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), yliopistotutkija Markus Kaakinen, p. 0294 120 878, [email protected]
Oikeusministeriö, hankepäällikkö Nada Al Omair, p. 0295 150 239, [email protected]